Przejdź do treści strony

Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.

Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym zajmującym się zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków działającym na terenie gminy Lubawa. Zakład Komunalny jako samorządowy zakład budżetowy prowadził działalność do 2012 roku. W wyniku zawarcia dnia 07 września 2012 r. aktu założycielskiego samorządowy zakład budżetowy - Zakład Komunalny Gminy Lubawa został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą - Zakład Komunalny Gminy Lubawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o gospodarce komunalnej - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki swego poprzednika.

Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. obsługuje około 2800 odbiorców. Firma eksploatuje 52,4 km sieci sanitarnej oraz 192,2 km sieci wodociągowej.

Sieć kanalizacyjna na terenie gminy jest siecią wybudowaną w systemie „mieszanym”, tj. grawitacyjny, tłoczny (ciśnieniowy).

Ponadto przedmiotem działalności spółki, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące normy prawne, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

  • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)
  • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z)
  • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z)
  • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z)
  • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z)
  • Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)
  • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)
  • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z)
  • Malowanie i szklenie (43.34.Z)
  • Transport drogowy towarów (49.41.Z)

Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. wprowadza nowoczesne rozwiązania w zakresie prowadzenia działalności wodno-kanalizacyjnej do których min. należą radiowe odczyty wody, monitoring pracy urządzeń (system SCADA) do zarządzania siecią.

WŁADZE SPÓŁKI

Zgromadzenie Wspólników stanowi:

Gmina Lubawa

Rada Nadzorcza:

Wiesław Artur Lalewicz   -  Przewodniczący

Kaziemierz Roznowski - Zastępca Przewodniczącego

Janusz Piotr Bielecki    -  Sekretarz

Zarząd:

Adam Michał Marchlewski   - Prezes Zarządu

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI

Od lat priorytetem inwestycyjnym Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej. W ciągu ostatnich kilku lat, od podstaw  wybudowano oczyszczalnię ścieków w Kazanicach za kwotę około 2 milionów 900 tysięcy złotych oraz  ponad 57 kilometrów sieci za kwotę 17 milionów 700 tysięcy złotych.

Skanalizowane już zostały miejscowości takie jak: Kazanice, Byszwałd, Rożental, Rodzone i Mortęgi. Dobiega końca budowa sieci w Sampławie, natomiast w 2021 roku rozpoczyna się budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo. W kolejnym etapie prace obejmą część miejscowości Wałdyki. Wartość zadania to około 3 i pół miliona złotych z czego prawie 2 miliony to dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – gospodarka wodno-ściekowa.

Spółka realizuje także program telemetryczny służący elektronicznemu odczytowi wodomierzy oraz sprawdzaniu stanu rozliczeń. Wartość tej inwestycji wynosi 2 miliony 700 tysięcy złotych.

STACJE UZDATNIANIA WODY

W 2009 roku zakończyła się kompleksowa modernizacja sieci wodociągowej polegająca na jej pierścieniowym spięciu. Oznacza to, że dostarczanie wody może odbywać się z różnych stacji. Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. dysponuje czterema nowoczesnymi stacjami uzdatniania wody.  Rozbudowa trzech z nich została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Są to nowoczesne obiekty, w pełni zautomatyzowane gwarantujące stały i niezakłócony proces zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną o wysokiej jakości. Ponadto wybudowano łączniki między stacjami, które w razie potrzeby umożliwiają dublowanie poszczególnych ujęć wody. Wszystkie stacje są bezobsługowe. Panel kontrolny pozwala śledzić każdy etap uzdatniania wody, od pobrania jej ze studni do wpuszczenia do sieci wodociągowej. Stacje w Targowisku Dolnym, Łążynie, Omulu i Wałdykach zaopatrują w wodę wszystkich mieszkańców lubawskiej gminy. W ramach zrealizowanych inwestycji wybudowano także 26 km sieci i przyłączy. Wśród zadań dotyczących budowy i modernizacji systemu wodociągowego, na co łącznie wydatkowano około 5 mln zł, znalazły się również zadania obejmujące budowę studni zastępczej na stacji uzdatniania wody w Władykach, wymianę zbiorników retencyjnych na stacji w Targowisku, budowę sieci wodociągowej z przyłączami Sampława – Ludwichowo – Rakowice czy modernizację czterech studni redukcyjnych i dwóch pompowni wody. Wszystkie te inwestycje pozwoliły na zwiększenie wydajności i niezawodności działania sieci dystrybucyjnej wody, poprawiły bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz zwiększyły dostępność usług świadczonych przez Zakład Komunalny Gminy Lubawa.

Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. w 2018 roku zakończył realizację zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental. Zadanie zostało dofinansowane kwotą prawie 2 mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa. W ramach inwestycji wybudowano 15 km kanalizacji zbiorczej oraz stację uzupełniająco-stabilizującą ciśnienie wody. Do sieci kanalizacyjnej przyłączono 185 budynków.

BUDOWA OCZYSZCZALNI WRAZ Z SIECIĄ SANITARNĄ

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kazanice zrealizowana przez spółkę, to największa inwestycja w historii realizowana na terenie lubawskiej gminy. Inwestycja rozpoczęła się w kwietniu 2013 roku. W ramach zadania powstała biologiczna oczyszczalnia ścieków wraz z ok. 20 km bieżącymi sieci sanitarnej w Kazaniach i w Byszwałdzie. Koszt budowy wyniósł ponad 7 mln. zł z czego 50 proc. to dofinansowanie ze środków unijnych

Oddanie oczyszczalni do użytku

Oddanie oczyszczalni do użytku

Ogłoszenie przetargu na budowę kanalizacji w Byszwałdzie

Umowa na dofinansowanie

Prezes Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Spółka z o.o. podpisuje kolejną umowę z Marszałkiem Województwa Jackiem Protasem na dofinansowanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Byszwałd, etap I”.

Rozpoczęcie prac

Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Budowlano- Inżynieryjnym „SANMEL” Sp. z o.o. z Brodnicy

Ogłoszenie przetargu na budowę systemu kanalizacji w Kazanicach

Umowa na dofinansowanie

Prezes zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Spółka z o.o podpisuje z Marszałkiem Województwa umowę na dofinansowanie „Budowy systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kazanice”